sreda, 17 oktobar, 2018.

Arhiva prethodnih predavanja

ROD, DISKRIMINACIJA I ODGOVORNOST (Daša Duhaček i Zorica Mršević, koordinatorke): Hana Arent: o odgovornosti, Diskriminacija, šta je to: osnovni pojmovi, istorijski osvrt, uzročnoposledična povezanost, Da li se diskriminacija dešava uvek drugima: rezultati istraživanja o raprostranjenosti pojave, diskriminisanim grupama i pojavnim oblicima, Feministički pristup odgovornosti: ženski sud, Da li sam ja potencijalno diskriminisana/diskriminisan: tipovi diskriminacije na osnovu ličnog svojstva, Da li sam ja potencijalno diskriminatorka/diskriminator: tipovi diskriminacije na osnovu grupne pripadnosti, Diskriminacija prema ali i unutar marginalizovanih grupa: fenomen višestruke diskriminacije, Da li je diskriminacija izolovna pojava: prateći fenomeni, Da li je nereagovanje opcija: opasnosti tolerisane diskriminacije, Da li je država diskriminator: uloga države i javnih vlasti u sankcionisanju diskriminacije, Srbija bez diskriminacije, utopija ili stvarnost: antidiskriminativne društvene politike, pravni okvir, institucije, međunarodno pravni ambijent, iskustva efikasnog delovanja, mogućnost primene u domaćim uslovima

Problemi savremenog feminizma (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Sanja Milutinović-Bojanić, Biljana Dojčinović, Milica Gudović, Vera Kurtić, Mirjana Mirosavljević, Jelena Petrović, Tijana Popivoda, Maja Solar, Lidija Vasiljević, Jelena Višnjić): Generacije feminizma, Upotrebe patrijarhalne paradigme u feminističkoj teoriji i praksi, Antagonizam između jednakosti i razlike u feminizmu, Pol, rod i dalje, Biti majka: ozbiljno društveno pitanje, Pravo na rad, pravo na zaradu, Ukrštanje roda i klase, Nasilje bez vela, Kako se predstavlja rod?, Rod u neoliberalnom dobu

Rod u tranziciji: Slučaj Srbija (Dragana Popović (koordinatorka), Biljana Stojković, Ivana Vitas, Tatjana Đurić Kuzmanović, Daša Duhaček, Jelisaveta Blagojević, Marija Kolin, Radmila Radić): Izazovi globalizacije u Srbiji: rodni aspekt, Rod u postsocijalizmu: tradicija uzvraća udarac, Neprofitni sektor i ženska inicijativa u Srbiji, Srbija danas : rodna nejednakost u akademskom prostoru, Od biomoći do bioenvironmenta: tranzicija i novi kolonijalizam, Žene i Srpska pravoslavna crkva, Biopolitike/biotehnologije/bioetika: nova politička odgovornost, Građansko društvo i nove biootehnologije: imperija gena, Novi biološki determinizam i reprogenetike, Rod u tranziciji: slučaj Srbija (studentske prezentacije)

Istorija i teorije feminizma (Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević (koordinatorke), Daša Duhaček, Jelena Đorđević, Ivana Pantelić, Slavica Stojanović): Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu?, Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek, Engleska XIX veka: preduslovi za nastanak sifražetskog pokreta, Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena, Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta, Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar, Rađanje drugog talasa i politika identiteta, Opasne žudnje, Crni feminizam, Postokolonijalni feminizam, Politike razlike i Backlash osamdesetih, Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku

Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka),Jana Baćević, Biljana Dojčinović, Daša Duhaček, Katarina Lončarević, Tanja Rosić): Uvod u Studije ljubavi, Prijateljstvo u Antici I: Uvodna razmatranja i Platon, Prijateljstvo u Antici II: Aristotel i konsekvence antickog shvatanja philia-e, Love and Sant Augustine, Slabost otovrenog srca: koncept ljubavi kroz istoriju zapadnoevropske filozofije, Ljubav prema jednakom, prema odjeku našeg bića: koncept ljubavi kroz istoriju zapadnoevropske filozofije, Deseksualizacija Erosa (Deleuze Coldness and Cruelty), Reseksualizacija Tanatosa (Deleuze Coldness and Cruelty), Amorous Politics, O čemu govorimo kada govorimo o ljubavi

O odgovornosti (Daša Duhaček (koordinatorka), Marina Simić, Vesna Rakić Vodinelić, Kristina Morus, Staša Zajović, Zorica Mršević, Dubravka Stojanović, Srđan Radović, Dragana Popović, Latinka Perović, Snježana Milivojević)

Odgovornost i politika: postsocijalističke promene (Marina Simić i Daša Duhaček (koordinatorke), Jana Baćević, Stef Jansen, Đorđe Pavićević, Deana Jovanović, Čarna Brković, Vanja Čelebičić-Arielli, Ildiko Erdei, Miroslava Malešević, Nadiya Chushak, Rada Drezgić): Prošlost je neka druga zemlja: postsocijalistička transformacija i zamišljanje države, Reforma visokog obrazovanja u Srbiji, Troubled Locations: Return, the Life Course and Transformations of Home in Bosnia-Herzegovina, Odgovornost pamćenja, Režimi pamćenja, O rodu, subjektivitetima i iskustvima: politike različitosti i feministička solidarnost nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji, Ženska solidarnost i pregovaranje sa državom: socijalna zaštita na granici BiH i Srbije, Život na margini: svakodnevnica Roma u post-ratnom Sarajevu (dokumentarni film autorke: Roma snapshots: a day in Sarajevo), Dimenzije ekonomije: promišljanje privatizacije kao socio-kulturne transformacije, U Evropu, ali sa identitetom: politike identiteta u savremenoj Srbiji, Analysing Yougonostalgia: A Case of Lexicon YU Mitologije, Od planiranja porodice do populacione politike – promene vladajuće paradigme u srpskoj demografiji krajem 20. Veka, Tribina: post-socijalistička transformacija i odgovornost

Feminizam: osnovni pojmovi (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Lepa Mlađenović, Daša Duhaček, Zorica Mršević, Vesna Cipruš, Biljana Dojčinović, Jelisaveta Blagojević, Jana Baćević, Marija Lukić, Lidija Vasiljević, Hana Ćopić, Marijana Stojčić, Vera Kurtić, Tijana Popivoda, Jelena Višnjić, Mirjana Mirosavljević, Nađa Duhaček, Iva Nenić, Rada Drezgić, Tamara Đorđević, Dubravka Đurić, Zorica Ivanović, Iva Nenić, Tijana Popivoda, Ivana Pražić, Marina Simić, Slavica Stojanović, Lidija Vasiljević, Ana Vilenica): Patrijarhat/diskriminacija/seksizam, Pol/rod/transgender, Rod i jednakost/ravnopravnost, Queer, Porodica i materinstvo, Priroda/kultura: esencijalizam/konstruktivizam, Rod i religija, Telo i jezik, Telo/seksualnost/reprezentacija, Telo i umetnost, Telo i nasilje, Privatno/javno, Telo/tekst/kiborg, Znanje i moć

Biopolitike/biotehnologije: nova politička odgovornost (Dragana Popović (koordinatorka), Ivan Milenković, Biljana Stojković, Ivana Vitas): Novi biološki determinizam: esencijalizam i geni, Novi Biološki determinizam: geni i društvo, Biološko kao političko I, Biološko kao političko II, Biopolitike: od Biomoći do Bioenvironmenta, Ekofeminizam: nauka i/ili ideologija, Fukoovi pojmovi biomoći i biopolitike, Biopolitike/Biotehnologije/Bioetika – nova politička odgovornost

Biografije (Daša Duhaček (koordinatorka), Vanda Perović, Dragana Popović, Biljana Dojčinović Nešić, Slavica Stojanović)

Razlike, seksualnost i kon/tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Zorica Ivanović)

Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Jana Baćević, Tanja Rosić, Ana Miljanić, Daša Duhaček)

Biopolitike, rasa, diskurs (Marina Bogdanović, Rajko Đurić, Daša Duhaček, Ivanka Buzev, Dragana Popović (koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)

Preispitivanje prošlosti: odgovornost i fundamentalizam (Daša Duhaček (koordinatorka), Orli Fridman, Dragana Popović, Staša Zajović, Vesna Rakić Vodinelić, Dubravka Stojanović, Latinka Perović, Radmila Radić, Ljubinka Trgovčević)

Simboličke reprezentacije i feminističke teorije (Biljana Dojčinović Nešić (koordinatorka), Dubravka Đurić (koordinatorka), Jelena Gledić, Branislava Anđelković)

Biopolitike/biotehnologije: nova politička odgovornost (Marina Bogdanović, Ljiljana Jelinek, Dragana Popović ( koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)

Designed By
Powered By
© 2017. Centar za ženske studije, Beograd