OSNOVNI KURS

Daša Duhaček: Uvod u feminističku teoriju: počeci i klasifikacije, Žena u predfeminističkim teorijama: antička filozofija, Društveni ugovor kao polni ugovor, Počeci feminističke misli: Meri Vulstonkraft, Simon de Bovoar, Politički subjekt u feminističkoj teoriji, Marksistički i anarhistički feminizam

Daša Duhaček, Lepa Mlađenović: Radikalni feminizam: lično je političko

Branka Arsić: Žena na kauču u trećem becirku, Žena u nebiću: Julija Kristeva

Biljana Dojčinović Nešić: Podele feminističke književne kritike

Slavica Stojanović: Virdžinija Vulf: Sopstvena soba

Jasmina Lukić: Feminističke kritičarke: lične priče, Feministička književna kritika – problem definicije, Feministička kritika i kriza kanona, Feministička književna istorija, Rod u književnoj kritici, Postmodernizam

Svenka Savić: Jezik i pol, Seksizam u jeziku

Vesna Nikolić Ristanović: Krivično-pravna zaštita žene: istorijat, Krivično pravna zaštita žene u savremenim društvima

Zorica Mršević: Nasilje nad ženama, Seksualno nasilje nad ženama (incest), Ženska ljudska prava, Lezbejska ljudska prava, Žene sudije/žene advokatkinje, Samoorganizovanje žena – slobodni ženski prostor

Marina Blagojević: Zašto su žene marginalna grupa?, Praksa i ideologija materinstva, Diskriminacija žena na tržištu rada i u profesijama, Domaći rad žena, Mizoginija – diskursi i praksa, Ženski pokret u Beogradu

Žarana Papić: Feministička kritika patrijarhata, Polna dihotomija, Pozicija priroda/kultura

Nada Ler Sofronić: Socijalno–psihološke osnove patrijarhata, Kontrukcija roda, Žene i moć


IZBORNI KURSEVI

Antropologija pola i roda (Žarana Papić)

Feministički pristup arheologiji (Staša Babić)

Filozofija (Branka Arsić, Daša Duhaček): Žena u filozofskom kontekstu, Žensko pismo (zavođenje), Uvod u psihoanalizu, Hana Arent

Feministička epistemologija i odnos prema nauci (DašaDuhaček, Dragana Popović, Vesna Nikolić Ristanović)

Književnost (Biljana Dojčinović Nešić, Ileana Čura, Vladislava Felbabov, Vesna Krmpotić, Jasmina Lukić, Radmila Nastić, Nataša Popivoda, Slavica Stojanović, Jasmina Tešanović, Svetlana Tomin): Srpske književnice srednjeg veka, Ženske zajednice: Kristina de Pizan, Tereza od Avile, Isidora Sekulić, Margaret Etvud, Rod i žanr: subverzivnost trivijalnih žanrova, Ženski glasovi u afro-američkoj književnosti, Materinstvo u feminističkoj teoriji – kao metafora i tema, Indologija kroz Mahabharatu i Ramajanu, Karen Bliksen, Anais Nin, Drama muškarca kao škola za žene, Kako postati vlastitom majkom. Spisateljica i njena čitateljka (radionica)

Pravo i nasilje nad ženama (Nadežda Ćetković, Zorica Mršević, Vesna Nikolić Ristanović, Jelena Špadijer Džinić, Mirjana Obretković): Ženska ljudska prava, Trgovina ženama u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Prostitucija, Žene, nasilje i rat, Nasilje nad ženama, Nasilje u porodici, Seksualno uznemiravanje, Prava deteta – zaštita od nasilja

Psihologija (Vera Smiljanić, Marina Bogdanović, Jasminka Veselinović, Aleksandra Pečujlić, Nada Ler Sofronić, Lepa Mlađenović): Teorije o psihologiji žene; Žene u psihoterapijskom konteksu; Ženska solidarnost

Pitanja feminističke teologije (Svenka Savić)

Feministička teorija i kritika porodice (Anđelka Milić)

Šekspir i film (Ljiljana Bogoeva Sedlar)

Vizuelne umetnosti i ples (Dubravka Đurić, Vesna Pantelić)

Žensko zdravlje (Vera Litričin, Lepa Mlađenović, Gordana Rajkov)

Ekofeminizam (Sonja Prodanović)

Žene i rat (Vesna Nikolić Ristanović, Jasmina Tešanović):
Žene, nasilje i rat; Kofer, zbirka izbegličkih priča