ROD, DISKRIMINACIJA I ODGOVORNOST (Daša Duhaček i Zorica Mršević, koordinatorke): Hana Arent: o odgovornosti, Diskriminacija, šta je to: osnovni pojmovi, istorijski osvrt, uzročnoposledična povezanost, Da li se diskriminacija dešava uvek drugima: rezultati istraživanja o raprostranjenosti pojave, diskriminisanim grupama i pojavnim oblicima, Feministički pristup odgovornosti: ženski sud, Da li sam ja potencijalno diskriminisana/diskriminisan: tipovi diskriminacije na osnovu ličnog svojstva, Da li sam ja potencijalno diskriminatorka/diskriminator: tipovi diskriminacije na osnovu grupne pripadnosti, Diskriminacija prema ali i unutar marginalizovanih grupa: fenomen višestruke diskriminacije, Da li je diskriminacija izolovna pojava: prateći fenomeni, Da li je nereagovanje opcija: opasnosti tolerisane diskriminacije, Da li je država diskriminator: uloga države i javnih vlasti u sankcionisanju diskriminacije, Srbija bez diskriminacije, utopija ili stvarnost: antidiskriminativne društvene politike, pravni okvir, institucije, međunarodno pravni ambijent, iskustva efikasnog delovanja, mogućnost primene u domaćim uslovima

Problemi savremenog feminizma (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Sanja Milutinović-Bojanić, Biljana Dojčinović, Milica Gudović, Vera Kurtić, Mirjana Mirosavljević, Jelena Petrović, Tijana Popivoda, Maja Solar, Lidija Vasiljević, Jelena Višnjić): Generacije feminizma, Upotrebe patrijarhalne paradigme u feminističkoj teoriji i praksi, Antagonizam između jednakosti i razlike u feminizmu, Pol, rod i dalje, Biti majka: ozbiljno društveno pitanje, Pravo na rad, pravo na zaradu, Ukrštanje roda i klase, Nasilje bez vela, Kako se predstavlja rod?, Rod u neoliberalnom dobu

Rod u tranziciji: Slučaj Srbija (Dragana Popović (koordinatorka), Biljana Stojković, Ivana Vitas, Tatjana Đurić Kuzmanović, Daša Duhaček, Jelisaveta Blagojević, Marija Kolin, Radmila Radić): Izazovi globalizacije u Srbiji: rodni aspekt, Rod u postsocijalizmu: tradicija uzvraća udarac, Neprofitni sektor i ženska inicijativa u Srbiji, Srbija danas : rodna nejednakost u akademskom prostoru, Od biomoći do bioenvironmenta: tranzicija i novi kolonijalizam, Žene i Srpska pravoslavna crkva, Biopolitike/biotehnologije/bioetika: nova politička odgovornost, Građansko društvo i nove biootehnologije: imperija gena, Novi biološki determinizam i reprogenetike, Rod u tranziciji: slučaj Srbija (studentske prezentacije)