Arhiva prethodnih predavanja

Istorija i teorije feminizma (Katarina Lončarević i Adriana Zaharijević (koordinatorke), Daša Duhaček, Jelena Đorđević, Ivana Pantelić, Slavica Stojanović): Najkraća istorija feminizma: čime se bavimo na ovom kursu?, Jednakost, vrlina i obrazovanje: XVIII vek, Engleska XIX veka: preduslovi za nastanak sifražetskog pokreta, Amerikanke prvog talasa: pravo roba/pravo žena, Politička prava za žene: istorija britanskog sifražetskog pokreta, Virdžinija Vulf i Simon de Bovoar, Rađanje drugog talasa i politika identiteta, Opasne žudnje, Crni feminizam, Postokolonijalni feminizam, Politike razlike i Backlash osamdesetih, Borba za prava žena u Srbiji u XIX i XX veku

Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka),Jana Baćević, Biljana Dojčinović, Daša Duhaček, Katarina Lončarević, Tanja Rosić): Uvod u Studije ljubavi, Prijateljstvo u Antici I: Uvodna razmatranja i Platon, Prijateljstvo u Antici II: Aristotel i konsekvence antickog shvatanja philia-e, Love and Sant Augustine, Slabost otovrenog srca: koncept ljubavi kroz istoriju zapadnoevropske filozofije, Ljubav prema jednakom, prema odjeku našeg bića: koncept ljubavi kroz istoriju zapadnoevropske filozofije, Deseksualizacija Erosa (Deleuze Coldness and Cruelty), Reseksualizacija Tanatosa (Deleuze Coldness and Cruelty), Amorous Politics, O čemu govorimo kada govorimo o ljubavi

O odgovornosti (Daša Duhaček (koordinatorka), Marina Simić, Vesna Rakić Vodinelić, Kristina Morus, Staša Zajović, Zorica Mršević, Dubravka Stojanović, Srđan Radović, Dragana Popović, Latinka Perović, Snježana Milivojević)

Odgovornost i politika: postsocijalističke promene (Marina Simić i Daša Duhaček (koordinatorke), Jana Baćević, Stef Jansen, Đorđe Pavićević, Deana Jovanović, Čarna Brković, Vanja Čelebičić-Arielli, Ildiko Erdei, Miroslava Malešević, Nadiya Chushak, Rada Drezgić): Prošlost je neka druga zemlja: postsocijalistička transformacija i zamišljanje države, Reforma visokog obrazovanja u Srbiji, Troubled Locations: Return, the Life Course and Transformations of Home in Bosnia-Herzegovina, Odgovornost pamćenja, Režimi pamćenja, O rodu, subjektivitetima i iskustvima: politike različitosti i feministička solidarnost nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji, Ženska solidarnost i pregovaranje sa državom: socijalna zaštita na granici BiH i Srbije, Život na margini: svakodnevnica Roma u post-ratnom Sarajevu (dokumentarni film autorke: Roma snapshots: a day in Sarajevo), Dimenzije ekonomije: promišljanje privatizacije kao socio-kulturne transformacije, U Evropu, ali sa identitetom: politike identiteta u savremenoj Srbiji, Analysing Yougonostalgia: A Case of Lexicon YU Mitologije, Od planiranja porodice do populacione politike – promene vladajuće paradigme u srpskoj demografiji krajem 20. Veka, Tribina: post-socijalistička transformacija i odgovornost

Feminizam: osnovni pojmovi (Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević (koordinatorke), Lepa Mlađenović, Daša Duhaček, Zorica Mršević, Vesna Cipruš, Biljana Dojčinović, Jelisaveta Blagojević, Jana Baćević, Marija Lukić, Lidija Vasiljević, Hana Ćopić, Marijana Stojčić, Vera Kurtić, Tijana Popivoda, Jelena Višnjić, Mirjana Mirosavljević, Nađa Duhaček, Iva Nenić, Rada Drezgić, Tamara Đorđević, Dubravka Đurić, Zorica Ivanović, Iva Nenić, Tijana Popivoda, Ivana Pražić, Marina Simić, Slavica Stojanović, Lidija Vasiljević, Ana Vilenica): Patrijarhat/diskriminacija/seksizam, Pol/rod/transgender, Rod i jednakost/ravnopravnost, Queer, Porodica i materinstvo, Priroda/kultura: esencijalizam/konstruktivizam, Rod i religija, Telo i jezik, Telo/seksualnost/reprezentacija, Telo i umetnost, Telo i nasilje, Privatno/javno, Telo/tekst/kiborg, Znanje i moć

Biopolitike/biotehnologije: nova politička odgovornost (Dragana Popović (koordinatorka), Ivan Milenković, Biljana Stojković, Ivana Vitas): Novi biološki determinizam: esencijalizam i geni, Novi Biološki determinizam: geni i društvo, Biološko kao političko I, Biološko kao političko II, Biopolitike: od Biomoći do Bioenvironmenta, Ekofeminizam: nauka i/ili ideologija, Fukoovi pojmovi biomoći i biopolitike, Biopolitike/Biotehnologije/Bioetika – nova politička odgovornost

Biografije (Daša Duhaček (koordinatorka), Vanda Perović, Dragana Popović, Biljana Dojčinović Nešić, Slavica Stojanović)

Razlike, seksualnost i kon/tekst (Biljana Dojčinović Nešić, Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Zorica Ivanović)

Studije ljubavi (Jelisaveta Blagojević (koordinatorka), Jana Baćević, Tanja Rosić, Ana Miljanić, Daša Duhaček)

Biopolitike, rasa, diskurs (Marina Bogdanović, Rajko Đurić, Daša Duhaček, Ivanka Buzev, Dragana Popović (koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)

Preispitivanje prošlosti: odgovornost i fundamentalizam (Daša Duhaček (koordinatorka), Orli Fridman, Dragana Popović, Staša Zajović, Vesna Rakić Vodinelić, Dubravka Stojanović, Latinka Perović, Radmila Radić, Ljubinka Trgovčević)

Simboličke reprezentacije i feminističke teorije (Biljana Dojčinović Nešić (koordinatorka), Dubravka Đurić (koordinatorka), Jelena Gledić, Branislava Anđelković)

Biopolitike/biotehnologije: nova politička odgovornost (Marina Bogdanović, Ljiljana Jelinek, Dragana Popović ( koordinatorka), Nikola Tucić, Ivana Vitas)

OSNOVNI KURS

Ključni pojmovi i epistemološko/metodološka pitanja (Biljana Dojčinović Nešić, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Ivana Pantelić, Dragana Popović, Ružica Rosandić, Svenka Savić)

Teorijski problem i politike rodne ravnopravnosti u ženskim studijama/studijama roda (Jelisaveta Blagojević, Daša Duhaček, Zorica Ivanović, Snježana Milivojević, Dragan Popadić, Dragana Popović, Slavica Stojanović)

Akademsko pisanje (Dragana Popović)

Engleski za ženske studije (Vanda Perović)


IZBORNI KURSEVI

Novi koncepti subjektivnosti: Queer/ing teorije, Queer/ing politike (Jelisaveta Blagojević, Daša Duhaček, Zorica Ivanović, Adriana Zaharijević)

Reprezentacija žene u vizuelnim umetnostima (Dubravka Đurić, Branislava Anđelković)

Javna sfera, mediji i odgovornost (Snježana Milivojević, Staša Zajović, Daša Duhaček)

Reprezentacija rodnih identiteta (Marina Bogdanović, Biljana Dojčinović Nešić (koordinatorka), Dubravka Đurić, Tanja Rosić, Vladislava Gordić Petković, Ivana Vitas)

Biološko kao političko (Ivana Vitas, Marina Bogdanović)

Mehanizmi rodne ravnopravnosti (Zorica Mršević)

Iz Otvorenog programa

* Nasilje u porodici: Istraživanja u Istočnoj Evropi (Izabel Markus, Pravni fakultet, Univerzitet države Njujork, SAD)

* Zašto je državi i pravu potreban feminizam (Izabel Markus, Pravni fakultet, Univerzitet države Njujork, SAD)

* Pitanja i problemi ženskih ljudskih prava (Izabel Markus, Pravni fakultet, Univerzitet države Njujork, SAD)

* Umetnost govora (Keti Mijata, specijalna konsultantkinja projekta i autorka „Pravila govora“, Ontario, Kanada)