Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Iskra-BeblerGeneracija 2015/16

Apstrakt

Rad se bavi analizom reprezentacije roda u knjigama namenjenim najmlađima kako bi se utvrdilo, da li su i u kojoj meri, zastupljeni elementi tradicionalno koncipiranih društvenih uloga, kako za dečake (buduće muškarce), tako i za devojčice (buduće žene), kao i drugi rodni stereotipi koji obično prate, na ovaj način, koncipiranu društvenu stvarnost. Strategijom uzorka, fokusirajući se na latentni nivo značenja, urađena je analiza sadržaja serije slikovnica objavljenih nakon petooktobarskih promena. Budući da su istraživanja, rađena u velikim vremenskim razmacima u Francuskoj i SAD, pokazala da postoji jak trend forsiranja rodne dihotomije u knjigama za decu, bez obzira na trenutnu ideološku klimu, pretpostavka da političke promene podrazumevaju i nove ideološke matrice, pokazala se neutemeljenom. Da li i Srbija prati ovaj model?

Ključne reči: rod, rodne razlike, rodna dihotomija, reprezentacija roda, rodna skripta, dečija literatura, analiza sadržaja