Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Natalija-SimovicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Namera ovog rada je da se u njemu predstave i dekonstruišu donatorske prakse podrške ženskim organizacijama u Srbiji od 90ih do danas i odnose moći između  različitih donatora i ženskih orgainizacija kao primalaca sredstava. Rad nastoji i da istakne neke od izazova sa kojima se ženske organizacije susreću u obezbeđivanju finansiranja i kako se to reflektuje na njihov rad, i globalno, ali i u Srbiji; kao i da kroz primere rada ženskih fondova pokaže drugačiju vrstu donatorske podrške i ponudi moguće preporuke za pravedniju podršku ženskim organizacijama.

Ključne reči: fondacije, donatori, finansiranje, podrška, greške, ženske organizacije, ženski fondovi