Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Olivera-BojovicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Rad se bavi problematikom obrazovanja žena u Srbiji u periodu XX i početkom XXI veka dajući kratak osvrt na izazove i probleme sa kojima se one susreću. Napravljen je kratak pregled preduzetih koraka u borbi za obrazovanje žena kod nas, nakon čega smo pokušali da odgovorimo na pitanje šta sledi nakon završenog obrazovanja koje je i dalje tradicionalno i prilagođeno muškim đacima. Takođe smo pokušali da odgovorimo na pitanje svrhe obrazovanja, na šta ono utiče i koje posledica ima na život žene i njene okoline kada je obrazovanje neprilagođeno, nedovoljno ili u nekim slučajevima uskraćeno. Na kraju, osvrnuli smo se i na ulogu društva ili države, koji su njihovi zadaci ali i do koje mere su oni ispunjeni. Zaključak je da su pozitivne promene u obrazovanju žena u XX i XXI primetne, ali nedovoljne i da je neophodno pokrenuti sistemski i sveopuhvatni plan koji će da izmeni i senzibiliše plan i prilagodi ga novim potrebama.

Ključne reči: obrazovanje, obrazovanje žena, žene u Srbiji, neobrazovane žene, samostalnost, patrijarhalni pristup