Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Uros-NikolicGeneracija 2015/16

Apstrakt

Rad predstavlja pregled različitih a srodnih teorijskih koncepata, apstrahovanih iz društveno-kulturne prakse diskriminacije i marginalizacije, koji su artikulisani kroz odgovarajuće izme kao terminološke jedinice i kulturno-političke pojmove. Teorijski pristup pre svega je antropološki i feministički, ali u skladu sa interdisciplinarnošću, protkan je i drugim srodnim društveno-humanističkim perspektivama. Uspostavlja se i posmatra bitna veza tzv. primarnih i sekundarnih izama u datom kontekstu, kao i njihov pojedinačni, međusobni i udruženi uticaj i implikacije.

Ključne reči: diskriminacija, marginalizacija, patrijarhat, kapitalizam, kulturna praksa, izmi, reprodukcija, internalizacija