Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Natalija-SimovicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Namera ovog rada je da se u njemu predstave i dekonstruišu donatorske prakse podrške ženskim organizacijama u Srbiji od 90ih do danas i odnose moći između  različitih donatora i ženskih orgainizacija kao primalaca sredstava. Rad nastoji i da istakne neke od izazova sa kojima se ženske organizacije susreću u obezbeđivanju finansiranja i kako se to reflektuje na njihov rad, i globalno, ali i u Srbiji; kao i da kroz primere rada ženskih fondova pokaže drugačiju vrstu donatorske podrške i ponudi moguće preporuke za pravedniju podršku ženskim organizacijama.

Ključne reči: fondacije, donatori, finansiranje, podrška, greške, ženske organizacije, ženski fondovi

 

 

 

 

Nevena-SaulicGeneracija 2015/16

Apstrakt

Cilj ovog rada je analiza pojma anđela doma. Predstaviću istorijske, društvene i političke okolnosti u kojim se ideja žene konstituisala u XIX veku u Velikoj Britaniji. U velikoj meri ću se oslanjati na primere iz književnih dela, a prevashodno na poemu Koventrija Patmora Anđeo doma. Ključni aspekt rada biće detaljna analiza položaja i dužnosti udate žene, pripadnica srednje klase.

Ključne reči: anđeo doma, žene, srednja klasa, Kovenrti Patmor, književnost

Olivera-BojovicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Rad se bavi problematikom obrazovanja žena u Srbiji u periodu XX i početkom XXI veka dajući kratak osvrt na izazove i probleme sa kojima se one susreću. Napravljen je kratak pregled preduzetih koraka u borbi za obrazovanje žena kod nas, nakon čega smo pokušali da odgovorimo na pitanje šta sledi nakon završenog obrazovanja koje je i dalje tradicionalno i prilagođeno muškim đacima. Takođe smo pokušali da odgovorimo na pitanje svrhe obrazovanja, na šta ono utiče i koje posledica ima na život žene i njene okoline kada je obrazovanje neprilagođeno, nedovoljno ili u nekim slučajevima uskraćeno. Na kraju, osvrnuli smo se i na ulogu društva ili države, koji su njihovi zadaci ali i do koje mere su oni ispunjeni. Zaključak je da su pozitivne promene u obrazovanju žena u XX i XXI primetne, ali nedovoljne i da je neophodno pokrenuti sistemski i sveopuhvatni plan koji će da izmeni i senzibiliše plan i prilagodi ga novim potrebama.

Ključne reči: obrazovanje, obrazovanje žena, žene u Srbiji, neobrazovane žene, samostalnost, patrijarhalni pristup

Sara-GojkovicGeneracija 2016/17

Apstrakt

U radu se analizira roman Margaret Atvud The Edible Woman uz pomoć teorija drugog talasa feminizma. Jedno od pitanja koja se postavlja jeste da li ovaj roman predstavlja protofeminističko delo koje je anticipiralo razvoj ženskog oslobodilačkog pokreta na tlu Severne Amerike krajem 60-ih godina XX veka, kako je M. Atvud tvrdila. Dat je kratak istorijski razvoj feminističkih pokreta, sa naglaskom na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi se prikazala atmosfera vremena u kom je roman nastao, kao i da bi se podrobnije objasnile teorijske osnove na kojima se on temelji. Iako je napisan pre više od 50 godina, roman se bavi problemima svojstvenim i savremenom društvu, na šta je ukazano u radu. Potom sledi analiza romana, sa posebnim naglaskom na specifičnim narativnim strategijama, demistifikovanju rodnih stereotipa, konceptu majčinstva u patrijarhalnoj ideologiji i odnosu prema ženskom telu.

Ključne reči: Margaret Atvud, patrijarhat, rodni stereotipi, femininitet, parodija

Sara-NikolicGeneracija 2014/15

Apstrakt

Ovaj je rad pokušaj da se, kroz kratak pregled istorije ženskog odevanja u savremenom zapadnom društvu i dovođenjem pojedinih modnih fenomena u vezu sa feminističkim pokretom, osvrne na vezu između ova dva naizgled nespojiva koncepta. Pod pojmom savremeno u okviru ovog rada podrazumeva se period od početka XX veka do danas.

Ključne reči: istorija mode, feminizam, trendovi, XX vek