U subotu, 16. decembra u 13h vas pozivamo  na okrugli sto na kojem će biti predstavljeno istraživanje Centra za ženske studije, pod radnim naslovom:

Društveno-ekonomske i političke promene u Srbiji
i
pitanje rodno zasnovanog nasilja

U okviru ovog istraživanja rodno zasnovano nasilje se posmatra u kontekstu društveno-ekonomskih i političkih struktura i unutar procesa postsocijalističke transformacije i neoliberalizacije. Polazeći od pretpostavke da je strukturno nasilje duboko povezano sa  porodičnim i interpersonalnim nasiljem, jedan od osnovnih ciljeva istraživanja jeste da ukaže na neke od fenomena, procesa, politika i diskursa  koji (re)produkuju društvene i ekonomske nejednakosti i kulturno specifične obrasce rodnih uloga i da time doprinose postojanju i trajanju različitih vidova nasilja nad ženama. Ovakva perspektiva naglašava da rodno zasnovano nasilje i nasilje nad ženama ne predstavljaju individualnu patologiju već su društveni fenomen koji podrazumeva čitav splet različitih oblika nasilja koji su međusobno povezani, iako ne uvek na jasan i eksplicitan način. Istovremeno se ukazuje da je za potpunije razumevanje složenosti i slojevitosti rodno uslovljenog nasilja neophodno analizirati njegove različite aspekte u različitim segmentima društva. 

Ove analize, između ostalog, uključuju i pitanja koja se tiču karaktera postsocijalističke transformacije, političko-ekonomskog pristupa razumevanju nasilja nad ženama, koncepta socijalnog preduzetništva i „ekonomskog osnaživanja žena“, strukturnog nasilja iz perspektive sezonskih radnica, etnografije socijalnog rada, itd. Osim toga, istraživanjem su obuhvaćene medijske kampanje i strategije, rodno zasnovano nasilje u školama, kao i versko nasilje nad ženama.

Govoriće Zorica Ivanović, voditeljka istraživanja i učesnice istraživačkom tima, Ildiko Erdei, Lidija Radulović, Jelisaveta Blagojević, Jelena Višnjić, Lara Končar, Nađa Duhaček, David Đokić, Tanja Karevski, a u diskusiji će učestvovati i druge saradnice u istraživanju.

Prvu fazu istraživanja podržala je fondacija Kvinna till Kvinna. Za nastavak istraživanja u 2018. godini dobijena je podrška fondacije Helevetas (u okviru projekta PERFORM), a sprovodiće se u saradnji sa Fakultetom političkih nauka - Univerziteta u Beogradu.