Krajem decembra meseca 2020. godine, Centar za ženske studije, u saradnji sa časopisom Antropologija, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna, objavio je temat "O nasilju nad ženama - prilog proučavanju". Ovaj temat obuhvata tekstove koji su nastali u okviru višegodišnjeg istraživanja „Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilja“. Narednih nekoliko sedmica vas upoznajemo sa ovim tekstovima.

uvodna beleska

Tekst koji vam danas predstavljamo je tekst autorke Tanje Ignjatović „Izazovi u pronalaženju sistemskih odgovora na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu – između standarda, javnih politika i stvarnosti”.

Tanja Ignjatović, psihologinja, doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu nasilja prema ženama u intimnom partnerskom odnosu. Od 2001. godine angažovana u Autonomnom ženskom centru u Beogradu. Glavne oblasti ekspertize su javne politike i institucionalni odgovor na rodno nasilja prema ženama/nasilje u porodici, politike rodne ravnopravnosti i odgovor obrazovnog sistema na rodno zasnovano nasilje.

6

Međunarodni standardi u oblasti zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja uticali su na zakone, javne politike i prakse, obavezujući države da uspostave odgovarajuće sisteme prevencije, zaštite, podrške i integrisane politike. U ovom tekstu, fokus je usmeren na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu i u porodičnom kontekstu, posebno onih iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa. Istraživanja govore da institucionalni postupci i procedure ne obezbeđuju sigurnost/bezbednost žena i njihove dece, kao ni usluge koje mogu da odgovore na njihove složene životne situacije i višedimenzionalne potrebe, naročito ne u dovoljno dugom vremenu. Brojni su izazovi u organizovanju sveobuhvatnog i delotvornog odgovora sistemskih mehanizama, koji bi bio usklađen sa ciljevima i interesima žrtve, obezbedio njeno učešće u odlučivanju, uzeo u obzir njeno razumevanje osnaživanja i pravde i pokazao razumevanje za faktore koji utiču na to da žene odustaju od postupaka. Sa jačanjem konzervativne politike na međunarodnom planu, sve su vidljivije antifeminističke ideje i pokreti, snažno usmereni protiv koncepta ljudskih prava žena, što ograničava i mogućnost zaštite i podrške ženama sa iskustvom nasilja, ali i autonomno delovanje ženskih organizacija i njhove radikalne socijalne zahteve.

Podsećamo da je temat promovisan kroz razgovor o rodno zasnovanom nasilju tokom pandemije koronavirusa, te da razgovor „Rodno zasnovano nasilje u doba Covida19“ možete pogledati na našem YouTube kanalu.